SpäťÚvod / Služby

Služby

Servisné zásahy a poruchová služba

Pri výpadku elektriny naši klienti okamžite zistia, ako veľmi dôležitá pre nich je a aké následky budú musieť znášať pri prerušení jej dodávky. Na základe výšky straty, miery nebezpečenstva úrazu alebo naliehavosti využívania strojov a zariadení napájaných elektrinou sa naši zmluvní partneri rozhodujú, či využijú našu havarijnú poruchovú službu a vyrážame k nim okamžite, alebo sa rozhodnú s nami telefonicky alebo e-mailom servisný zásah naplánovať.

V rámci poruchovej služby zasahujeme najmä pri:

 • pri poruchách vypínačov, zásuviek a svetiel ohrozujúcich zdravie
 • pri preseknutí, prevŕtaní alebo inom prerušení kábla
 • pri väčších výpadkoch elektrického prúdu (celý dom, bytový dom, vchod a pod.)
 • pri nutnosti vymeniť dôležitú časť elektrickej siete
 • v prevádzkach a kanceláriách, aby bolo možné obnoviť výrobu alebo inú pracovnú činnosť

 

 

plánované servisné zásahy vykonávame v prípadoch:

 • ak ide o menej využívaný objekt (chata, chalupa, garáž)
 • ak výpadok prúdu neodstavil dôležité stroje a zariadenia
 • ak ide o rozšírenie alebo úpravu elektrickej siete
 • ak porucha priamo neovplyvňuje bezpečnosť
 • ak porucha neovplyvňuje ostatných účastníkov siete (nielen zákazníka)
 • ak je vaša dostupnosť v nehnuteľnosti obmedzená na istý čas
 • ak výpadok prúdu neprerušil prevádzku, výrobu alebo inú prácu

 

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Pre našich zákazníkov vykonávame Východiskové a periodické OP a OS, revízie elektrického zariadenia a bleskozvodov, v bytových a nebytových priestoroch, taktiež revízie a kontrolu spotrebičov. Často skrytý, nevyhovujúci stav elektroinštalácií, môže v prípade výrobných prevádzok s drahými zariadeniami a strojmi spôsobiť nečakané veľké náklady nielen samotným prerušením výroby, ale najmä poškodením strojov vplyvom elektroinštalácie, ktorá medzičasom stratila svoju kvalitu a spoľahlivosť. Dokonca môže ohroziť majetok a zdravie vás i ľudí vo vašom okolí. Pravidelné, periodické revízie elektrických zariadení a prevádzkovaných elektrických inštalácií je v prípade niektorých subjektov aj stanovené platnou legislatívou (podľa STN 33 1500 a vyhlášky 508/2009 Zb.). Revízia elektroinštalácie v rodinných domoch môže predísť nenávratnému poškodeniu elektrospotrebičov, najmä elektroniky a zanedbanie pravidelnej kontroly elektroinštalácie môte vyústiť aj v požiar. V rámci preventívnej údržby elektrickej siete realizujeme:

 •  revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, spotrebičov
 •  preverovanie bezpečnosti elektrických rozvodov a zariadení
 •  kontrola a údržba funkčnosti prvkov elektrickej siete
 •  dokumentácia elektrických zariadení odpovedajúca skutočnému stavu
 •  správne označenie zariadení elektrického zariadenia

 

Rekonštrukcie elektroinštalácií v bytových domoch

Existuje množstvo rôznych príčin, ktoré spôsobujú závady v elektroinštalácii realizovanej v dobe, kedy bol vás panelový bytový dom postavený. Dnes sa na elektroinštaláciu jednak kladú oveľa vyššie a trochu iné nároky, a zároveň od doby výstavby týchto domov sa zmenili aj normy a odporúčania, podľa ktorých sa zhotovuje elektroinštalácia dnes. Najčastejšie dôvody pre rekonštrukciu elektroinštalácie v panelovom dome sú:
 
 • zastaralé a podhodnotené elektrorozvody
 • hliníková káble za hranicou živostnosti - spôsobujú nie len poruchovosť, ale aj požiare
 • chýbajú ochranné prúdové chrániče
 • nedostatočný počet zásuvok a ich nevhodné umiestnenie
 • poddimenzovanie terajších zásuviek - problémy spojené s preťažovaním obvodov
 • a mnoho ďalších
 
Máme skúsenosti s rekonštrukciou elektroinštalácie v bytových domov aj starších rodinných domoch a pri návrhu novej elektroinštalácie prísne dbáme na aktuálne potreby obyvateľov a ich elektrospotrebičov. Bezpečnosť je samozrejme na prvom mieste. Kvalitu prevedenej rekonštrukcie elektroinštalácie si môžu naši budúci zákazníci preveriť na našich doterajších referenciách.

 

Kompletná realizácia elektroinštalácií v domoch a bytoch

Viac ako desaťročie sa zaoberáme kompletnou dodávkou elektroinštalačných prác do bytov a domov. Či už sa jedná o novovytvárané rozvody elektrickej siete alebo rekonštrukciu siete pôvodnej, proces realizácie zahŕňa takmer identické dôležité body:

 • obhliadka miesta realizácie (pôvodnej siete, stavu nehnuteľnosti, hlavného prívodu a pod.)
 • zistenie potrieb zákazníka (teda množstvo, príkon a rozmiestnenie spotrebičov, spôsob využívania nehnuteľnosti, špeciálne požiadavky na zapojenie)
 • poradenstvo a návrh riešenia (návrh schémy zapojenia, voľba vhodných prvkov siete, prípadne príprava projektu)
 • odsúhlasenie riešenia so zákazníkom, objednávka
 • zabezpečenie elektroinštalačného materiálu podľa dohodnutej špecifikácie
 • realizácia elektroinštalácie v dohodnutom rozsahu, jej otestovanie a odovzdanie zákazníkovi

Časté otázky

Ak nenájdete odpoveď na vašu otázku, obráťte sa na nás e-mailom (jmelektroservis@gmail.com), radi vám ju zodpovieme.